Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Privacy policy

Privacy policy (AVG, Hoofdstuk 3):

 1. Transparantie en regelingen
  • Contracten worden in eenvoudige taal opgesteld en op vraag is mondelinge toelichting mogelijk.
 2. Informatie en toegang tot persoonsgegevens
  • De nodige informatie wordt verstrekt bij het inwinnen van de persoonsgegevens (AVG, Hoofdstuk 3, afdeling 2 Art. 13).
   1. De betrokkene is bij het geven van de persoonsgegevens op de hoogte van de communicatiemiddelen van Dierenkliniek Venhei, indien nodig zal de betrokkene doorverwezen worden naar de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens van Dierenkliniek Venhei zijn beschikbaar op de website en op alle contracten die afgesloten worden met Dierenkliniek Venhei.
   2. Bij Dierenkliniek Venhei worden er enkel gegevens verwerkt die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een aantal gegevens worden langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk, dit om te voldoen aan de richtlijnen van het GVP handboek of omdat er gegronde redenen zijn om de gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld omdat ook de eigenaar er baat bij heeft dat het medische dossier van zijn/haar huisdier gedurende het ganse leven van het dier bewaard blijft). De doeleinden spreken voor zich en indien nodig worden deze extra toegelicht. Er kan ten alle tijden bezwaar aangetekend worden tegen het bewaren van de gegevens, elk bezwaar zal individueel behandeld worden.
 • De persoonsgegevens worden enkel met de verwerkers van Dierenkliniek Venhei uitgewisseld tenzij er sprake is van een specifieke aanvraag of wettelijke verplichting. In dit geval wordt de betrokkene steeds op de hoogte gebracht. Een uitzondering op deze regel is de doorgifte van persoonsgegevens aan externe laboratoria. Deze laboratoria zijn geen verwerkers van Dierenkliniek Venhei en zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen. Enkel de noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan de laboratoria en indien de klant niet instemt met deze gegevensuitwisseling zal er naar een alternatief gezocht worden om toch de nodige onderzoeken te kunnen uitvoeren.
 • Aanvullende informatie
  1. In regel worden de gegevens van klanten tot 10 jaar na de laatste visite en minstens tot 7 jaar na de laatste facturatie bewaard, deze termijn wordt voorgeschreven door het GVP handboek. Bij de afdeling kleine huisdieren worden de gegevens tot 20 jaar na de laatste consultatie bewaard om te voorkomen dat belangrijke medische informatie over huisdieren vroegtijdig wordt verwijderd. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft kan er een verzoek ingediend worden om de gegevens eerder te verwijderen.
  2. De betrokkene mag op aanvraag de verzamelde gegevens inzien en indien nodig worden fouten rechtgezet. De betrokkene heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Dit zal dan behandeld worden door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • De betrokkene heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 1. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een wettelijke verplichting of die verzameld worden uit noodzaak voor het naleven van een overeenkomst moeten door de betrokkene ter beschikking gesteld worden van Dierenkliniek Venhei.
 • De persoonsgegevens worden steeds via de betrokkene verkregen. Indien er zich hierop een uitzondering voordoet neemt de verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen.
 • Iedereen kan steeds de persoonsgegevens die over hem/haar beschikbaar zijn opvragen. Dit kan door contact op te nemen met Dierenkliniek Venhei.
 1. Rectificatie en wissing van gegevens
  • Persoonsgegevens kunnen steeds worden aangepast en aangevuld.
  • Persoonsgegevens van klanten kunnen niet onmiddellijk verwijderd worden. Dit omdat dierenartsen verplicht zijn om toedienings- en verschaffingsdocumenten gedurende vijf jaar te bewaren zoals vastgelegd in KB2016/24152. Dierenkliniek Venhei werkt volgens het GVP handboek, deze richtlijnen schrijven voor dat toedienings- en verschaffingsdocumenten gedurende 10 jaar worden bewaard. Ook de facturatie wordt bewaard gedurende 10 jaar aangezien deze gebaseerd is op de toedienings- en verschaffingsdocumenten.
  • De verwerking van persoonsgegevens wordt in de mate van het mogelijke beperkt. De betrokkene zal steeds inzage krijgen in de verwerking van zijn/haar gegevens indien deze dit verzoekt.
  • Het wissen of anonimisering van persoonsgegevens na de bewaartermijn zal automatisch verlopen of handmatig worden gedaan, onze verwerkers hebben er mee voor gezorgd dat de termijn gerespecteerd wordt door de gegevens automatisch te verwijderen/anonimiseren of door een functie in te bouwen zodat de gegevens handmatig geanonimiseerd kunnen worden.
  • Gegevens zijn overdraagbaar. Aanvragen voor het overdragen van persoonsgegevens komen slechts sporadisch voor, elke aanvraag zal dus individueel behandeld worden.
 2. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
  • Indien er bezwaar is tegen de gegevensverwerking zal dit worden behandeld door de verwerkingsverantwoordelijke.

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Dierenkliniek Venhei.

Tel. 014/85.95.95

Email info@venhei.be

Back to top